Reklamační a záruční podmínky společnosti Weppler Czech s.r.o. pro prodej zboží (dále jen „podmínky“):

 

I. Údaje o prodávajícím

Prodávající:

Weppler Czech s.r.o.
se sídlem Suderova 2013, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
IČ: 28647751 DIČ: CZ28647751 (prodávající je plátcem DPH)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 11871
Kontaktní údaje: 

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@dogscreen.cz
Adresa pro doručování pošty je shodná s adresou sídla
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 205264683/0600 

II. Úvodní ustanovení

1. Těmito podmínkami se řídí práva a povinnosti stran v otázkách záruční doby a reklamací zboží v souvislosti s kupními smlouvami, které uzavírá prodávající, podnikající pod označením „Weppler Czech“ jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetových stránkách www.wepplerczech.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Tyto podmínky se neuplatní v rozsahu, v jakém stanoví jinak samotná kupní smlouva.

3. Kupující vyslovuje s podmínkami souhlas učiněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající vyslovuje souhlas s podmínkami závazným potvrzením objednávky.

  1.  Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována

III. Záruční doba

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

2. Záruka se rovněž nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávané zboží nemusí být určeno pro český trh. Kupující dále bere na vědomí, že barevné varianty produktu vyobrazených na obrázcích zboží jsou ilustrativní a nemusejí se shodovat s aktuálně dodávanými barevnými variantami produktu. Výjimku tvoří produkty, u nichž je barva specifikována přímo v označení produktu. Dodávané produkty mohou být označeny logem výrobce, nebo jiným podobným logem bez předběžného upozornění. Prodávané zboží je importováno zejména ze zemí EU.

4. Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.

5. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. V takovém případě je záruční doba 12 měsíců.

IV. Reklamace

1. Kupující oznamuje prodávajícímu vady zboží osobně v provozovně prodávajícího, elektronicky na e-mailovou adresu info@dogscreen.cz nebo písemně na adresu Weppler Czech s.r.o., Suderova 2013, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 (dále jen „reklamace“). O reklamaci, kterou učiní kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu. Zboží, které bude zasláno na dobírku, prodávající nepřijme.

2. V reklamaci kupující uvede údaje ke své osobě, popis zboží včetně výrobního čísla, číslo objednávky, a popis vady zboží, a sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, to vše tak, aby bylo zřejmé, kdo reklamaci činí, k jaké věci se reklamace vztahuje a čeho se kupující domáhá.

3. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace.

4. Kupující je spolu s reklamací povinen předat prodávajícímu rovněž nejlépe záruční list zboží nebo doklad o zakoupení zboží a zakoupené zboží. Neúplné nebo měněné doklady jsou neplatné a prodávající je z tohoto důvodu reklamaci zamítnout.

5. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci nejlépe v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu; v případě, že kupující takto zboží nezajistí pro přepravu, se kupující vystavuje nebezpečí odmítnutí jeho nároku, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé v průběhu přepravy zboží od kupujícího, a toto poškození muže znemožnit posouzení oprávněnosti původní reklamace.

6. Prodávající po posouzení vady oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace kupujícího do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě, a vyzve jej k další součinnosti. Prodávající je toto oznámení oprávněn učinit písemně, elektronicky či formou SMS nebo prostřednictvím zápisu při osobní návštěvě kupujícího u prodávajícího. Lhůta pro oznámení o vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou kupující neposkytl prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace a zejména nepředal vadné zboží k posouzení prodávajícímu či zadanému autorizovanému servisu nebo je neodeslal na zadanou adresu. V případě, že prodávající reklamaci kupujícího neuzná jako oprávněné, dohodne se s ním na dalším postupu, například na provedení placené opravy zboží. V případě oprávněně reklamace kupujícího se o dobu trvání jejich vyřízení prodlužuje záruční doba.

7. Kupující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je kupující povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 30 Kč za každý den, po který bude kupující v prodlení s vyzvednutím věci, a to až do jejího vyzvednutí nebo prodeje podle odst. 8 tohoto článku. Pokud bylo zboží posláno prodávajícímu přepravní službou, po vyřízení reklamace ji prodávající odešle zpět na adresu, kterou kupující uvede jako doručovací zpět. Kupující muže být též požádán elektronicky, písemně, telefonicky nebo SMS o poskytnutí adresy pro vrácení zboží, pokud tak neučil.

8. Pokud bude zboží odesláno zpět na adresu kupujícího a vrátí se jako nevyzvednuté nebo odmítnuté, nebo kupující zboží nevyzvedne podle odst. 7 tohoto článku, bude zboží uloženo na jedné z provozoven prodávajícího. Prodávající o tomto uložení vyrozumí kupujícího. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě dvou měsíců ode dne uložení zboží, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího, prodávající  oznámí kupujícímu, že hodlá zboží prodat, a stanoví kupujícímu přiměřenou lhůtu k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladu prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu poštovného a dalších účelně vynaložených nákladů. Prodávající zejména nahradí náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoli za taxi službu).

10. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Spolu se zbožím zasílá nebo předává prodávající vždy záruční list, na vyžádání daňový doklad, kupující tyto doklady přebírá v okamžiku plnění. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílu) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a není ji možné ani reklamovat.

11. Kupující bere na vědomí, že důvodem pro zamítnutí reklamace jsou zejména následující situace
  –  kupující nedodržuje a neřídí se pokyny manuálu
  –  zařízení není funkční z důvodu chybné instalace
  –  do zařízení byl proveden neodborný nebo neoprávněný zásah
  –  závada byla způsobena cizími látkami vniklými do zařízení
  –  vadu způsobil kupující skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí
  –  vada vznikla mechanickým poškozením vinou kupujícího
  –  poškození vzniklo vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma)
  –  zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napájecí zařízení
  –  byla poškozena nebo zcela odstraněna bezpečnostní plomba

12. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, v němž převezme od prodávajícího zboží. Prodávající má v případě tohoto odstoupení nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a další prostředky od něj převzaté do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to nejlépe bezhotovostním platebním stykem po odbržení a schválení Opravného daňového dokladu kupujícím.

2. Prodávající umístil na svých internetových stránkách formulář pro odstoupení od smlouvy, který je kupující oprávněn při využití svého práva na odstoupení od smlouvy využít, a dále vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které dále upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

3. Kupující má v případě svého odstoupení od smlouvy povinnost nést náklady spojené s vrácením věci, jestliže toto zboží nemůže být vráceno formou poštovní přepravy.

4. Kupující má dále právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat mu písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, a to do 1 roku a 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení této lhůta a počíná od té doby běžet čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení podle čl. IV. odst. 1. podmínek.

5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tak stanoví právní předpisy nebo tyto podmínky, typicky pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností prodávajícího.

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto podmínkách a v právních předpisech, zejména pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností kupujícího. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedostupnosti zboží Před odstoupením z důvodu uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. V případě odstoupení od smlouvy jsou si prodávající a kupující povinni vrátit poskytnuté plnění. V případě, že kupující vrátí zboží nekompletní, poškozené nebo jinak znehodnocené nad rámec běžného opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody.

8. Ten, pro jehož porušení povinností druhá strana odstoupila od kupní smlouvy, je povinen této druhé straně nahradit náklady, které dosud vynaložila. Kupující se takto zavazuje nahradit prodávajícímu zejména náklady spojené s marným dodáním zboží kupujícímu a prodávající se kupujícímu zavazuje nahradit zejména účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.

9. Odstoupení podle tohoto článku podmínek zasílá kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@dogscreen.cz nebo je učiní osobně v provozovně prodávajícího. Pokud odstoupení činí kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a záruční list.

10. Prodávající činí odstoupení od smlouvy podle tohoto článku podmínek písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

11. Při požadavku na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy je třeba řešit tento požadavek v sídle společnosti Weppler Czech s.r.o.

12. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2015 a ruší platnost předchozích podmínek.

  1. Ostaní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí dle z.č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy ZDE 

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorove-pouceni-o-pravu-na-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE 

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf