I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností WEPPLER CZECH s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující").
Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající

WEPPLER CZECH s.r.o., IČ 28647751, se sídlem Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar.Hory, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 36734.

Kupující

Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 89/2012 Sb., Občanský zákoník,v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje podléhající režimu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Obchod na adrese WEPPLER CZECH s.r.o., Suderova 2013, 709 00 Ostrava-Mar.Hory
Pondělí-Pátek: 8:00 - 16:00
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.dogscreen.cz 24h denně, 7 dní v týdnu.

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní a cenou zboží se rozumí „ ze skladu prodávajícího" a nezahrnuje náklady na dopravu zboží kupujícímu.
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny platné pro koncové uživatele.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a prodávající i kupující jsou touto vázání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.dogscreen.cz (dále jen „e-shop")
- elektronickou poštou na adrese info@dogscreen.cz
- osobně
- faxem

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VI. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. V 14 denní lhůtě má kupující samozřejmě také právo požádat o výměnu zboží za jiné, pokud mu nevyhovovala velikost, druh zboží apod. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musím být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.
- Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.
e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
g) Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

VII. Záruční podmínky

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na zakoupené zboží záruka v trvání 12 měsíců, počítáno ode dne započetí promlčecí lhůty. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Nároky kupujícího ze záruky na jakost podléhají režimu občanského zákoníku.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

VIII. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat náhradu vzniklých nákladů.
Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen prodávajícím a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována prodávajícím, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
Případné vyjímky z tohoto ujednání musí byt uzavřeny vždy písemnou formou.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající z tohoto obchodního vztahu a v souvislosti s ním, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

Spotřebitel může v případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy ZDE

Pokud Vám odkaz nefunguje, zkopírujte následující link a vložte ho do svého prohlížeče:

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorove-pouceni-o-pravu-na-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE

Pokud Vám odkaz nefunguje, zkopírujte následující link a vložte ho do svého prohlížeče:

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy_MPO.pdf